بیمارستان صدر به آفرین2019-12-29T07:11:34-01:00

Project Description

پروژه کنترل تردد آسانسور

کنترل تردد آسانسورهای بخش بستری بیمارستان صدر به آفرین

مشخصات پروژه

در این پروژه که هدف از آن بیشتر مدیریت آمد و شد و جلوگیری از ترددهای غیرمجاز افراد به بخش بستری بیماران بود از دستگاه کنترل تردد KTA-1000 استفاده شد.

از آنجا که تردد اصلی از طریق یکی از آسانسور های بیمارستان صورت می پذیرفت، هم دکمه های فراخوان و هم پنل اصلی داخل کابین از دسترس عادی خارج شده و به جای آنها از دستگاه کنترل تردد استفاده شد.

بدین ترتیب افراد مجاز جهت فراخوان آسانسور و یا استفاده از پنل اصلی می بایست اثرانگشت و یا کارت خود را ثبت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید محصولات با ما تماس بگیرید.

تماس با ما!